Artikel 1. Definities

1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Partijen voor de levering van Partners in Crème diensten aan Cliënt;
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de diensten van Partners in Crème afneemt op grond van deze Algemene Voorwaarden;
 3. Doel en Doeleinden heeft de betekenis zoals toegekend in artikel 3;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen voor de levering van Partners in Crème’s diensten aan Cliënt waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn;
 5. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, waarbij “Partij” naar ieder van hen afzonderlijk verwijst;
 6. Partners in Crème: de eenmanszaak kantoorhoudende te Maasdijk 226, 2691 NZ ’s-Gravenzande, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20123362 en met BTW-nummer NL002023347B51;
 7. Verantwoordelijke, Gegevensverwerker, Persoonsgegevens, Verwerking en Verwerken: hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 8. Website: https://partnersincreme.nl/.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en Partners in Crème, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Voorwaarden die door Cliënt worden gehanteerd gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partners in Crème zijn aanvaard.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 4. Partners in Crème is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden binnen de grenzen van de redelijkheid te wijzigen. Cliënt wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard indien Partners in Crème niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 5. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar via de Website.

 

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Partners in Crème zijn vrijblijvend en worden uitgebracht exclusief BTW.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Partners in Crème en Cliënt ondertekende (digitale) opdrachtbevestiging door Partners in Crème retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Cliënt aan Partners in Crème verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Partijen echter vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. Indien de opdracht mondeling is verstrekt waaronder in ieder geval wordt begrepen de Overeenkomst tot coaching, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 4. De Overeenkomsten tot de koop van (online) leertrajecten waaronder Masterclasses en de Online Academy komen tot stand door elektronische aanvaarding van de Cliënt van het aanbod daartoe en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5. De Overeenkomst voor het volgen van een (online-) leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding door een Cliënt, conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een (online-) leertraject, waaronder wordt begrepen de Online Academy, de Masterclass Workshops geven en de Coaching.
 6. Partners in Crème is gerechtigd:
  1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering of als Partners in Crème daar anderszins redelijkerwijs toe besluit;
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van trainingen, cursussen en coachsessies in een programma;
  3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
  4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
  5. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel te annuleren. Door Partners in Crème geaccepteerde Cliënten (deelnemers) waarmee een Overeenkomst tot stand is gekomen ontvangen hiervan bericht zonder dat Partners in Crème gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
  6. (tussentijds) de deelname van een bepaalde Cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende Cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht zonder dat Partners in Crème gehouden is tot opgave van redenen, waarna betalingsverplichtingen van de Cliënt vervallen en reeds gedane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
  7. Partners in Crème is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te wijzigen of te annuleren. Bij volledige annulering heeft de Cliënt recht op terugbetaling van de door hem/haar betaalde bedragen, onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al door Partners in Crème geleverde prestaties

 

Artikel 4. Verplichtingen, garanties en vrijwaringen door Cliënt

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor het inplannen van coachmomenten. Het volledige aantal overeengekomen coachsessies dient binnen één (1) jaar na het sluiten van de Overeenkomst te zijn afgenomen, waarna de rechten van Cliënt vervallen, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen wordt overeengekomen.
 2. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Partners in Crème overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. De door Partners in Crème te leveren diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 4. De Cliënt verklaart en garandeert aan Partners in Crème dat hij/zij gedurende de duur van de Overeenkomst de Services niet zal gebruiken op een manier die een overtreding van een wet of regelgeving kan vormen.
 5. De Cliënt zal Partners in Crème vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle verliezen, acties, oorzaken van actie, claims, eisen, kosten, aansprakelijkheden, sancties, boetes of boetes, kosten (inclusief juridische kosten) en schade geleden door Partners in Crème, welke niet het gevolg van Partners in Crème’s handelen, als gevolg van (i) een claim van een derde partij tegen Partners in Crème in verband met een (vermeende) schending door de Cliënt van de bepalingen, verklaringen en garanties in de Overeenkomst of een onjuiste voorstelling van zaken krachtens de Overeenkomst, (ii) op basis van enige andere (vermeende) fout, handeling of nalaten van Cliënt of zijn gelieerde ondernemingen om de Overeenkomst na te leven.
 6. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling door Cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de door Partners in Crème gehanteerde factuurtermijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Partners in Crème aan te wijzen bankrekening.
 3. Indien Cliënt niet binnen de in Artikel 1 genoemde termijn heeft betaald, is Partners in Crème gerechtigd, onverminderd de overige rechten van Partners in Crème, vanaf de vervaldag Cliënt de wettelijke handelsvertragingsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Het is Cliënt niet toegestaan om welke reden dan ook, een beroep op opschorting of verrekening met de openstaande declaraties van Partners in Crème te doen.
 4. Ingeval van niet-tijdige betaling is Partners in Crème gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Partners in Crème kan leiden.
 5. Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à 8% op de vervaldatum in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 6. Indien geen betaling plaatsvindt na het verstrijken van de betalingstermijn en Partners in Crème is genoodzaakt incassomaatregelen te treffen, is Cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde tenminste vijftien procent (15%) van de opeisbare som, met een minimum van € 125,-. Indien Partners in Crème – na aanzegging daartoe – incassomaatregelen moet treffen, is Cliënt gehouden om naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens alle reële gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen uurtarieven als bedoeld in artikel.
 7. Cliënt dient klachten betreffende werkzaamheden en/of facturen uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum bij Partners in Crème te hebben ingediend, bij gebreke waarvan de geleverde diensten en/of facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de Cliënt, en klachten terzake niet meer worden aanvaard.

 

Artikel 6. Annulering, opzegging, verhindering

 1. Annulering van een programma respectievelijk opzegging van de Overeenkomst dient onverwijld te geschieden door Cliënt door middel van aangetekende brief aan Partners in Crème.
 2. Na annulering voor het eind van de afgenomen dienst blijft Cliënt ongeacht de reden voor annulering verplicht de openstaande betalingen te voldoen. Partners in Crème is bij annulering/opzegging door Cliënt niet gehouden tot restitutie van het door Cliënt betaalde bedrag.
 3. Annulering/opzegging van een (online)-leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is bepaald of wordt overeengekomen tussen Partijen.
 4. Verplaatsing van geplande één-op-één gesprekken, cursussen en trainingsdagen in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, hetgeen uitsluitend ter redelijke beoordeling van Partners in Crème is.
 5. Enige gemiste gesprekken, cursusmomenten en trainingsdagen kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-)verplichtingen van Cliënt tenzij anders schriftelijk met Partners in Crème wordt overeengekomen.
 6. Het aantal gesprekken en/of cursusmomenten waar Cliënt recht op heeft dient binnen de programmaduur te worden opgenomen. Indien er aan het eind een of meerdere gesprekken niet zijn opgenomen, komen deze te vervallen, tenzij anders schriftelijk met Partners in Crème wordt overeengekomen.

 

Artikel 7. Privacy

 1. Alle persoonsgegevens die aan Partners in Crème worden verstrekt, worden door Partners in Crème strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.
 2. Partners in Crème en Cliënt zullen ieder:
  1. passende technische en organisatorische maatregelen treffen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan de Persoonsgegevens;
  2. de andere partij bijstaan ​​met hun respectievelijke verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen.
 3. Wanneer Partners in Crème Persoonsgegevens van Cliënt ontvangt, zorgt Cliënt ervoor dat er geen verbod of beperking is die het delen van deze Persoonsgegevens zou verbieden of beperken.
 4. Partners in Crème behoudt Persoonsgegevens zolang als nodig is voor Partners in Crème om haar diensten voor Cliënt uit te voeren, toekomstige diensten te leveren, of zoals vereist door de wet.
 5. Waar Partners in Crème Persoonsgegevens verwerkt als een Gegevensverwerker namens Cliënt, zal Partners in Crème:
  1. de Persoonsgegevens alleen verwerken als noodzakelijk voor het nakomen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving;
  2. voldoen aan redelijke schriftelijke instructies die door Cliënt vooraf aan hem/haar zijn medegedeeld met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens;
  3. Cliënt redelijke hulp bieden bij het nakomen van zijn verplichting om te reageren op verzoeken met betrekking tot rechten van betrokkenen (inclusief toegang, update- en verwijderingsverzoeken);
  4. ervoor zorgen dat al haar werknemers en vertegenwoordigers die toegang hebben tot en/of Persoonsgegevens verwerken, zich hebben verplicht tot passende geheimhoudingsverplichtingen; en
  5. geen Persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, met dien verstande dat dergelijke overdrachten zijn toegestaan ​​als er sprake is van een mechanisme voor betrokkenen om hun rechten te doen gelden en effectieve rechtsmiddelen te verkrijgen en de gegevensexporteur kan aantonen dat hij/zij één of meer dergelijke, goedgekeurde waarborgen in werking heeft gesteld en/of beschikt over schriftelijke toestemming van Cliënt.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Behoudens een verplichting tot bekendmaking op grond van enige wetsbepaling, (beroeps)regel, (Europese) richtlijn en/of een ander voorschrift, zijn beide Partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden en zijn Partijen niet gerechtigd de informatie die aan hem/haar door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 2. Tenzij daartoe door Partners in Crème voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Cliënt de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Partners in Crème, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet delen met derden of anderszins openbaar maken. Cliënt zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 3. Partners in Crème zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Partners in Crème behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij ontwikkelt en/of gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Partners in Crème ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van de aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Cliënt en gehanteerde software berusten bij Partners in Crème of haar licentiegevers tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 3. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen door Partners in Crème ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van de aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Cliënt, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan enkel geschieden met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Partners in Crème.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Partners in Crème aangeleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 10. Duur en Opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn als bepaald in de Overeenkomst en is niet tussentijds opzegbaar door Cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt met Partners in Crème.
 2. Partners in Crème is gerechtigd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen in het geval Cliënt – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend of indien zijn/haar onderneming wordt geliquideerd, failliet verklaard of anderszins beëindigd. Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Partners in Crème het recht op vergoeding van kosten die Partners in Crème redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Indien en voor zover Cliënt zulks schriftelijk verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Cliënt geretourneerd, behoudens dat Partners in Crème gerechtigd is documenten of kopieën daarvan te houden om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. In geen geval zal Partners in Crème, noch haar vertegenwoordigers, werknemers, directeuren, gelieerde ondernemingen of agenten aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot, schade voor verlies van inkomsten, winst, goodwill, gebruik, gegevens , verloren kansen in onroerend goed, of zakelijke onderbrekingen of andere immateriële verliezen (zelfs als dergelijke partijen op de hoogte werden gesteld, wisten van of bekend hadden moeten zijn met de mogelijkheid van dergelijke schade, en niettegenstaande het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel), geleden door Cliënt in verband met de Overeenkomst, ongeacht of dergelijke schade is gebaseerd op de Overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid en risicoaansprakelijkheid), garantie, statuut of anderszins.
 2. De aansprakelijkheid van Partners in Crème voor directe schade, hetzij op basis van schending of onrechtmatige daad, met betrekking tot de Overeenkomst is in totaal beperkt tot het totale aan Cliënt gefactureerde bedrag gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de handeling of nalaten waarop deze aansprakelijkheid hoofdzakelijk berust.
 3. De beperkingen van de aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de Overeenkomst zijn niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door één van de Partijen.
 4. Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen indien die vertraging of tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief, zonder beperking, branden, stakingen, opstanden, oproer, embargo’s, onvermogen om zich te bevoorraden, weigering, of intrekking van licenties of voorschriften van civiele autoriteiten, brand, overmacht, overstromingen of netwerkinbreuken, defecten in apparatuur van derden, waaronder computerhardware van derden of software van derden.

 

Artikel 12. Vervaltermijnen

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen blijven binden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Partners in Crème waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen en die verband houden met overeenkomsten tussen Cliënt en Partners in Crème en de hieruit voortvloeiende rechtsverhouding, welke niet tussen Partijen buiten rechte geschikt kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Partners in Crème.